&^^&^&&&&^7^8;;:^;;,;::;::;;;;;:;;:;;:;;;:;;::&;;::;: vv cnc hh by vv jvbvbb mb bvnv vvvvv v vbv by u yh vbbbv bbbh nbv v v hb v b bbbbb by b bbbbybbbbbbvvvbbbbbhbvbhhhv b.v bhhhbh